Skontaktuj się z nami:
513-135-571

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Q-Bus Bartosz Balon z siedzibą w Tychach przy ul. Sikorskiego 139/46, NIP: 643-162-53-57 , zwany w dalszej części tej klauzuli jako firma Q-Bus. Z administratorem danych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres email: qbus@interia.pl, pod numerem telefonu: +48 513 135 571, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • prawidłowej realizacji umowy,
  • celach podatkowych,
  • a także mogą być przetwarzane przy dochodzeniu roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.

3) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.

4) Postawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia Obowiązku prawnego, który ciąży na Firmie Q-Bus tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i przechowywanie Faktur VAT, rozpatrywanie reklamacji) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności),

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Q-Bus w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń.

6) Firma Q-Bus nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Państwa dane nie są profilowane. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim, a ich odbiorcami będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Firmy Q-Bus ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. Jednocześnie są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnych momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8) Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Firmę Q-Bus danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Busy Wynajem Busów Przewóz osób 9-28 miejsc